Dorpshuis

Dorpshuis

De accommodatie van het Dorpshuis is een multifunctionele gebouw en heeft de functie om ruimtes aan te bieden aan zowel het verenigingsleven maar ook een podium te bieden voor culturele activiteiten. We willen graag een bijdrage leveren als centrale ontmoetingsplek in het proces van verbetering van de leefbaarheid. Mocht het voorzieningenniveau verschralen, kunnen wij ook de plek zijn waar voorzieningen worden samengebracht. Denk daarbij niet alleen aan zorgvoorzieningen, maar ook aan bank, postkantoor, winkel, etc.

Huidige gebruikers van het Dorpshuis

  • Vrouwen van Nu
  • Schildersgroep
  • Exloër Keitjes
  • Gemengde Zang
  • Biljart
  • Yoga en Stoel Yoga
  • Knutselen & Bloemschikken

En verder door een aantal lokale verenigingen.

Stichting Dorpshuis Exloo

Bestuur en beheer/organisatie

De stichting heeft een (vrijwilligers) bestuur van 3 personen en een parttime beheerder. Het bestuur is collegiaal verantwoordelijk voor het functioneren van de stichting. Binnen het bestuur bestaat een portefeuille verdeling (voorzitter, secretaris, penningmeester). De penningmeester en de beheerder doen de facturering. Ten minste twee bestuursleden vertegenwoordigen de stichting in relaties met derden. Onder toezicht van het bestuur is de beheerder verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken (o.a. verhuur en kasbeheer). Controle gebeurt door de penningmeester. De stichting is voor haar activiteiten vrijgesteld van de btw-plicht (op grond van haar statutair maatschappelijk doel geldt dit onder de z.g. “kantine regeling” ook voor de opbrengsten uit de consumptieverkoop).

Middelen van Stichting Dorpshuis:

De Stichting Dorpshuis Exloo heeft het dorpshuis niet in eigendom. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn: 1) Subsidies van burgerlijke lichamen 2) Baten uit de exploitatie van de gebouwen 3) Entreegelden en andere bijdragen voor door de stichting georganiseerde activiteiten 4) Alle overige bijdragen, baten en inkomsten Met deze inkomstenbronnen en de inzet van ca. 10 vrijwilligers, vindt op dit moment de exploitatie van het dorpshuis op kostendekkende wijze plaats.

Beleid voor de komende 5 jaren (2021-2025)

De stichting is naar aard van haar financieringsmiddelen en menskracht beperkt in haar mogelijkheden het bovenstaande te realiseren. De gebruikers van het dorpshuis zijn voor het overgrote deel verenigingen en sociale instellingen zonder winstoogmerk. Hierdoor zijn de mogelijkheden van zaalhuur, prijsverhoging en consumptieprijzen beperkt. De stichting gaat de volgende operationele beleidslijnen uitzetten:

1) Streven om een hogere bezettingsgraad te realiseren door o.a. flexibele openingstijden (met name in zomertijden) en verhuurmogelijkheden (maatwerk leveren) en meer zelf aanbieden van activiteiten. 2) Maximale benutting van externe geldstromen zoals bijdragen en subsidies zowel structureel als projectmatig. Tevens de bestaande inkomstenbronnen versterken en nieuwe inkomstenbronnen aanboren (met name via donaties en het verwerven van de ANBI-status). 3) Het beter gebruik maken van de PR (website, informatie en communicatie) t.b.v. het werven van nieuwe gebruikers en fondsen.

Activiteiten.

Mede op basis van verwachtingen voorziet de stichting de komende jaren een versterking van de centrale functie van het dorpshuis. Hierdoor verwachten wij de volgende ontwikkelingen van het activiteiten aanbod: 1) Groei van activiteiten voor de ouderen, met name overdag. 2) Verbreding van het activiteitenpalet in de richting van algemene maatschappelijke dienstverlening en meer aandacht voor de potentiële gebruikers van buiten het dorp.

Dagelijks Bestuur

Wil Luchjenbroers (bestuurslid – voorzitter) 
Telefoonnummer: 06 23479222
E-mailadres: wluchjenbroers@gmail.com

Hendrik Gelijk (bestuurslid – penningmeester)
Telefoonnummer: 06 2249 8510
E-mailadres: gelijk.h@gmail.com

Karin Zikken
Telefoonnummer : 0591-549323

 

Overige contactpersonen

Willem van de Marel (webbeheerder)
Telefoonnummer: 06 44550255
E-mailadres: marel137m@gmail.com

Heleen Pieck
Telefoonnummer: 06 53859684
E-mailadres: heleenpieck@hotmail.com

Adres

Dorpshuis, Hoofdstraat 58A, 7875 AD Exloo

Contact

Als u zelf een rol wilt spelen in de organisatie van het Dorpshuis of bij het organiseren van activiteiten, dan stellen we dat zeer op prijs. U kunt zich melden bij de heer R. Begeman, telefoon: 06-30717790, 0591- 201924 Dorpshuis 0591- 549687 R.Begeman (planning) of per Mailadres: info@dorpshuisexloo.nl

 

Nieuws

Hieronder vindt u de laatste nieuwsberichten vanuit het dorpshuis:

Inrichting Dorpshuis
Het Dorpshuis heeft regelmatig een tekort aan ruimte. M.n. voor kleine groepjes om even te vergaderen.Het bestuur heeft het plan opgevat om van de lounge een meer functionelere ruimte te maken.
Rond de tweede week van oktober gaan we in de ruimte drie tafels en 12 stoelen plaatsen.Er komt ook een scheidingswand om de lounge af te sluiten van het overige publiek.

 

Via deze link, kunt u de oudere berichten in ons archief terug lezen.

 

Meer informatie

www.dorpshuisexloo.nl

Archief